<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> <!-- saved from url=(0025)http://www.sirius-ru.net/ --> <HTML><HEAD><TITLE>Laipni lkgti sirius-riga</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251"><!-- Meta http equivalent was here --><!--begin of Rambler's Top100 code --> <META content="Balts brl+bas t+meklis" name=Description> <META content="Dievia7ie Skolotji, Gaismas Bktnes, Dievia7s Bktnes, Skolotji, Sanats Kumara, Gautama Buda, Kungs Maitreija, Jzus, Mte Marija, Zaratustra, Surija, `iva, Iem+<otais Alfa, El Morija, Kuthumi, ES ESMU TAS KAS ES ESMU, rons, Mozus, Gaismas Hierarhija, Liels Balts Brl+bas sktnis, Tatjana Mikuaina, diktti, rozriji, eF#e<i, ErceF#elis Mihals, karma, meditcija, lkgaana, M+lest+ba, Gudr+ba, Paties+ba, izmaiFas, apziFas att+st+bas l+menis, planta Zeme, visums, Sirius, Liel Centrl Saule" name=Keywords> <STYLE type=text/css> #Layer1 { Z-INDEX: 1; LEFT: 197px; WIDTH: 890px; POSITION: absolute; TOP: 250px; HEIGHT: 2600px } #Layer3 { Z-INDEX: 1; LEFT: 197px; WIDTH: 900px; POSITION: absolute; TOP: 13px; HEIGHT: 225px } #Layer4 { Z-INDEX: 2; LEFT: 13px; WIDTH: 167px; POSITION: absolute; TOP: 73px; HEIGHT: 1300px; BACKGROUND-COLOR: #ecebfa } #Layer4b { Z-INDEX: 3; LEFT: 13px; WIDTH: 167px; POSITION: absolute; TOP: 13px; HEIGHT: 70px; BACKGROUND-COLOR: #ecebfa } #Layer5 { Z-INDEX: 4; LEFT: 585px; WIDTH: 305px; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 2700px; BACKGROUND-COLOR: #ecebfa } .style101 { FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #720e0e; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } .style112 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18px; COLOR: #720e0e; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } BODY { COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } TD { COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } TH { COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } .style89 { font-family: Liberty TL; color: #A32C97; font-style: italic; font-size: 39px; } .style89a { font-family: Liberty TL; color: #A32C97; font-style: italic; font-size: 35px; } .style211 { FONT-SIZE: 13px } .style2 { FONT-SIZE: 12px } .style243 { COLOR: #FE1897; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px } .style244 { COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px } .style244a { COLOR: #000099; FONT-SIZE: 14px } .style245 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18px } .style247 { COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px } .style248 { COLOR: #FF0000; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 20px } .style249 { COLOR: #0071e1; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 17px } .style250 { COLOR: #FE1897; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 17px } .style252 { COLOR: #0071e1; FONT-SIZE: 15px } .style251 { COLOR: #FE1897; FONT-SIZE: 15px } .style253 { COLOR: #FF0000; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 17px } .style254 { COLOR: #0071e1; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 21px } .style255 { COLOR: #FF0000; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px } .style256 { COLOR: #0071e1; FONT-SIZE: 17px } .style257 { COLOR: #0071e1; FONT-SIZE: 13px } .style258 { COLOR: #FF0000; FONT-SIZE: 13px } .style259c { COLOR: #A32C97; FONT-SIZE: 15px } .style260 { COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 30px } .style261 { COLOR: #FF0000; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 21px } .diktati { FONT-SIZE: 13px } .diktatiLink { COLOR: #FF00CC; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 15px } .diktatiLink A:link {text-decoration: none} .diktatiLink A:visited {text-decoration: none} .diktatiLink A:active {text-decoration: none} .diktatiLink A:hover {text-decoration: underline; color: #CC33CC} .diktatiLink2 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 15px } .diktatiLink2 A:link {text-decoration: none; color: #000099;} .diktatiLink2 A:visited {text-decoration: none} .diktatiLink2 A:active {text-decoration: none} .diktatiLink2 A:hover {text-decoration: underline; color: #4A4AA6;} } </STYLE> </HEAD> <BODY> <script language="javascript"> <!-- var diktatiArray = ['2005.03-06', '2005.08-2006.01', '2006.01-04', '2006.06-07', '2006.09-2007.01', '2007.03-07', '2007.11-2008.01', '2008.06', '2008.10-2009.01', '2009.04-05', '2009.06-07','2009.12-2010.01','2010.06-07','2010.12-2011.01','2011.06','2011.12','2012.06']; function myfunction() { var d = new Date(); for (var j = 0; j < diktatiArray.length ; ++j) { document.write("<P style=\"margin-left : 10px;\FONT-SIZE: 12px\"><a href=diktati" + diktatiArray[j] +".html>"); document.write(diktatiArray[j]); document.write("</a></P>"); } } //--> </script> <DIV id=Layer3> <A href="index.html"> <IMG width=890 src="bildes/sirius3.jpg"></A> </DIV> <DIV id=Layer4> <TABLE cellPadding=0 bgColor=#ecebfa border=0 style="margin-top : 15em; margin-left : 1em;"> <TBODY> <TR> <TD class="diktatiLink2"> <BR> <A href="index.html"><SPAN class=style247>Skumlapa</SPAN></A> <P><A href="diktati.html">Diktti</A></P> <SCRIPT language="JavaScript"> #<!--hide javascript:myfunction(); //--> </SCRIPT> <P style="margin-left : 10px;"><A href="rekomendacijas vestijumu lasisanai.html">Skolotju rekomendcijas dikttu las+aanai</A></P> <P style="margin-left : 10px;"><A href="23_datuma_dispensacija.html">23. datuma dispenscija</A></P> <P style="margin-left : 10px;"><A href="Isas lugsanas garigaja darba.html">*ss lkgaanas<br>gar+gaj darb</A></P> <P style="margin-left : 10px;"> <A href="Mate Marija un zelastibas stunda.html"> Mtes Marijas lappuse</A></P> <P><A href="Gaismas Skolotaji.html">Par Dievia7ajiem Gaismas<br> Skolotjiem</A></P> <P><A href="rozariji.html">Rozriji</A></P> <P><A href="informacija.html">Noder+ga <br>informcija</A></P> <P><A href="kontakti.html">Kontakti</A></P> </TD></TR> </TABLE> <TABLE> <TR> <TD width="200" height="100" align="center" class="diktati"> <p class="style247" style="text-align: center">Saites</span></p> <A href="http://www.gvbiedriba.lv/" target="_blank"><IMG src="bildes/GVb_3_121.jpg"></A> </TD> </TR> </TABLE> </DIV> <DIV id=Layer4b> <TABLE cellpadding="6" border="1" cellspacing="0" bgColor=#ecebfa style="margin-top : 5px; margin-left : 5px; margin-right : 5px;"> <TBODY> <TR> <TD> <p class="style2" style="text-align: center"> `aj vietn ir teksti, kas tulkoti no Liels Balts Brl+bas sktnes Tatjanas Mikuainas oficilaj mjas lap<BR> <A href="http://sirius-ru.net/" target="_blank"><b>sirius-ru.net</b></A><BR> publictajiem materiliem - Dievia7o Gudr+bas ValdoFu vst+jumi, kas doti cilvcei ar Tatjanas Mikuainas starpniec+bu</p> </TD></TR></TBODY> </TABLE> </DIV> <DIV id=Layer1> <TABLE cellpadding="15" border="0" cellspacing="0" bgcolor="#E2EEF5" width="100%" height="30" align="center"> <TD class="style2" align="center" bgcolor="#E2EEF5"" width="150"> <p class="style89"><b>Bagtini Dz+vi. Meditcija.</A></span><br> <span class="style89" align="center"> Kunga Surijas vrdi</b></A></span></p> <img src="bildes/2018/suria.jpg" width="278" height="357" border="0" width="250" height="338" border="0" vspace="3" hspace="20" align="left"> <p class="style259c" align="justify">Ieraugi, Di~o Balto Troni! Di~o Pirmcloni. Tu - vienots ar Vienoto. Vienotais vienmr ierodas tavas sirds altr+. Meditcijas noz+me un mr7is  iedibint un nostiprint ao saikni. Sajkti Dz+ves plksmu. Dz+ves upi. Plkstoao Ener#iju no Es Esmu kltbktnes tav templ+. Tu vari pats r+koties ar ao ener#iju. Tu vari to izmantot vai nu Dz+ves, realittes palielinaanai... vai ar+ ilkzijas pavairoaanai. Novro savas domas un jktas. Novro, kas notiek tev apkrtj fiziskaj pasaul. Ja atnk nepiln+ga doma vai jktas un tu at<auj aai domai vai jktm prFemt savu apziFu, emocijas, tu sc pavairot ilkziju.</span></p> <p class="style259c" align="justify">Uzdevums  pastv+gi atcerties par to Dievia7o vibrciju, kuru tu saFem meditcijas laik. T+r+ba... Harmonija... M+lest+ba... Miers... Svtlaime... Prnes ao vibrciju sav pasaul. Tu izej uz ielas un redzi nepiln+bas. Tu vari skt to nosod+t vai pats iesaist+ties aaj nepiln+b. Tas nav pareizi... Viss, kas tev jdara, doms ir jizFem visa ener#ija no a+s situcijas. Prtraukt Ener#ijas plksmu uz ao situciju. IzFemt Ener#iju no nepiln+bas. Bez Dievia7s Ener#ijas nekas neeksists aaj pasaul. Pateicoties tai ener#ijai, kas plkst caur tevi, var vairoties ;aunums, un var vairoties Labais. Tu pats izvlies, ko dar+t. Ja tu iesaisties a+s pasaules nepiln+b, lai k ar+ t neizpaustos, tu virzi savu uzman+bu uz iluzoro pasauli un tu pavairo ilkziju. </span></p> <p class="style259c" align="justify">Tu pats izvlies, kur ielikt ener#iju un tu pats vari prtraukt ener#ijas plksmu. Svar+gi pastv+gi kontrolt sevi. Viss, kas nok<kst tavas uzman+bas lauk, barojas no tavas ener#ijas. `+ pasaule nevar eksistt bez tavas ener#ijas. Tu - Dievs aaj pasaul. Tu radi ao pasauli. Bet tu vari atteikties no a+s pasaules un izvlties relo Dieva pasauli. Vajag tikai pastv+gi atcerties par to vibrciju, ko tu saFem meditcij un sal+dzint apkrtjs pasaules vibrcijas ar ao piln+go vibrciju. Bagtini Dz+vi! Radi labo! Tu - Dievs!</span></p> <br><p class="diktatiLink2"> <A href="https://www.youtube.com/watch?v=dk_hRWhJxUk" target="_blank"><span class="style89"><b>Bagtini Dz+vi (video)</A></b></span><br> <p class="diktatiLink2a" align="center"> <span></p> &nbsp;<br> <A href="index.html"> <p class="style211" align="center"><span lang="LV"><b>uz skumlapu</b></A></span></p> <br><br><br><br><br><br><br><br> </TD></TABLE> <BR> <DIV class=style211 align=center> Copyright 2008 - 2015 All rights reserved.<BR> Tatyana Mikushina <BR> Latvia<BR> <A href="mailto:lauma.ergle@gmail.com"><IMG SRC="bildes/mail.gif" WIDTH="13" HEIGHT="9" BORDER="0" ALT="SiriuS"></A> </DIV> <P align=center>&nbsp;</P></DIV></BODY></HTML>