Jauna filozofiski ētiska Mācība –
ceļš uz Jauno pasauli


Tatjana Mikušina ir jaunas filozofiski ētiskas Mācības, kas paredzēta tikumības atjaunošanai sabiedrībā, pamatlicēja. Mācību viņai ir devuši cilvēces Skolotāji vēstījumu vai sarunu formā.

Trīs vaļi, uz kuriem balstās Mācība, ir: Augstākais tikumiskais likums, Karmas likums un Reinkarnācijas likums.

Gudrības Skolotāji savos vēstījumos vienkāršā formā sniedz izpratni, kāpēc cilvēkam vajag būt tikumīgam un savā dzīvē ievērot Augstāko tikumisko likumu, kāpēc būt tikumīgam vienmēr ir noderīgi. Šī atziņa dabiski izriet no Karmas (cēloņu un seku) likuma un Reinkarnācijas likuma (dvēseles Evolūcijas likuma) zināšanas. Kad cilvēks saprot, ka viņš dzīvo ne tikai vienu mūžu, bet daudzus un ka visas viņa domas un rīcība tagadnē nosaka viņa tuvāko un tālāko nākotni, viņš sāk atbildīgāk un vairāk apzināti uzvesties savā dzīvē un reaģēt uz tās notikumiem.

Gudrības Valdoņi ir devuši Mācību visplašākajai auditorijai. Šī Mācība sniedz zināšanas par visām cilvēku dzīves jomām. Valdoņi ir devuši atslēgas – praktiskus padomus, kā paaugstināt savu apziņu, lai mainītos personīgā dzīve un dzīve visā apkaimē. Viņi ir paskaidrojuši, kā katra cilvēka apziņa ir saistīta ar citu cilvēku apziņām un notikumiem pasaulē. Viņi ir skaidrojuši, kāpēc mēs esam atbildīgi par savas apziņas līmeni, un devuši veselu Mācību [1], kā mainīt savu apziņu, lai visa apkārtne kļūtu Dievišķāka. Viņi ir parādījuši ceļu, kā sasniegt iekšēju laimi, mieru, mīlestību un Dievu! Viņi ir atklājuši mums, ka laime ir tikai mūsu apziņas stāvoklis un tā pilnībā ir atkarīga tikai no mums pašiem.

Skolotāju Gudrības dārgumu krājums, ko viņi ir devuši ar saviem vēstījumiem, ir sakopots grāmatās "Gudrības Vārds" (oriģinālizdevumā – «Слово Мудрости») tādā hronoloģiskā secībā, kādā tie tika doti Tatjanai Mikušinai. Vērīgs lasītājs tajos atradīs Gudrības pērles, no kurām virknējas dzīves Mācības rota. Brīnumainā kārtā vēstījumi satur informāciju dažādas pakāpes apziņām. Ja jūs izlasīsiet vēstījumu un pēc kāda laika atkal to pārlasīsiet, tad ar izbrīnu atradīsiet tajā patiesības, ko agrāk nepamanījāt. Jums pat var šķist, ka jūs šo vēstījumu lasāt pirmo reizi un Dievišķā Gudrība jums atklājas no pavisam citas puses. Tāpēc ir ieteicams vēl un vēl reizi pārlasīt vēstījumus pēc kāda laika.


Stūrakmens, kas ir visas Mācības pamatā, ir Labā un Ļaunā tēma. Līdz ar tās izpratni iejūtīgam lasītājam rodas nojausma par Mācības avota dziļumu un lielo upuri, ko nesušas augstās Garīgās Būtnes, lai cilvēce varētu turpināt savu evolūciju. Grāmata "Labais un ļaunais. Pārdomas, Helēnas Blavatskas "Slepeno Doktrīnu" lasot" [2] bija pirmā, ar kuru Gudrības Valdoņi sāka dot savu Mācību ar Tatjanas Mikušinas starpniecību. Tā tika uzrakstīta kā atklājums, kas nāca pēc H. Blavatskas darba "Slepenā Doktrīna" izlasīšanas, un sniedza jaunu skatījumu uz eņģeļu krišanas un cilvēces krišanas tēmu. Tikai pēc laika kļuva saprotams, ka zināšanas, ko Valdoņi kā atklājumu snieguši šajā grāmatā, ir pamats, fundaments, uz kura balstās Viņu vēlāk dotā Mācība. Šīs tēmas izpratne nosaka visas pārējās Mācības izpratni. Pēc vairākiem gadiem Tatjana Mikušina publicēja otru grāmatu "Labais un Ļaunais. Gudrības Valdoņu vēstījumi" [3], kas satur Gudrības Valdoņu vēstījumus, kuri vienkāršākā formā atklāj un papildina pirmajā grāmatā sniegtās zināšanas.


Gudrības Valdoņu Mācības galvenās tēzes ir izklāstītas grāmatā "Senās Mācības būtība" [4] no sērijas "Valdoņu vēstījumi". Tēzes tiek pasniegtas citātu formā, kas atlasīti no Valdoņu vēstījumiem. Pavisam ir 26 galvenās tēzes. Šīs tēzes palīdz orientēties lielajā dažādu mācību pārpilnībā, ar ko mūsu dienās piepildīti grāmatu veikalu plaukti un internets: vai tā vai cita mācība atbilst tam, ko Zemes cilvēcei māca Dievišķie Valdoņi. Grāmata sniedz pamatzināšanas senajā Mācībā, kas pastāv miljoniem gadu ilgi.

Gudrības Skolotāju vēstījumi mūsu sarežģītajā laikā ir tā Dievišķā glābšanas virve, ar kuras palīdzību cilvēks sāk savu atgriešanos pie Dieva un ienāk Jaunajā pasaulē!


Tatjana Martiņenko

[1]  Vēstījumi sakopoti grāmatā.: Учение об изменении сознания. / Т.Н. Микушина. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2015. – 320 с.

[2]  Добро и Зло. Частное прочтение «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской. / Т.Н. Микушина. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2007. – 166 с. Latviešu valodā: Tatjana Mikušina "Labais un ļaunais. Pārdomas, Helēnas Blavatskas "Slepeno Doktrīnu" lasot", izd. "Sol Vita", Rīga 2012.

[3] Добро и Зло. Послания Владык Мудрости. / Т.Н. Микушина. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2013. – 88
Latviešu valodā: Tatjana Mikušina "LABAIS UN ĻAUNAIS", izd. "Sol Vita", Rīga 2014.

[4] «Сутры Древнего Учения». Послания Владык. / Т.Н. Микушина. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2013. – 224 с.;
Latviešu valodā: Tatjana Mikušina "Senās Mācības būtība", izd. "Sol Vita", Rīga 2012.


Lejupielādēt dokumentu
 

uz augšu

uz sākumlapu

 Copyright © 2008 - 2021
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2021 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia